Rozdělení zisku – výplata podílu na zisku

Pokud podnikatel působí jako fyzická osoba, je to se ziskem docela jednoduché. Prostě mu „zbyde“ – po zaplacení všech nákladů, které s jeho podnikáním souvisí, vyplacení mezd lidem, kteří pro něj pracují a odvedení všech odvodů, které k tomu patří. K tomu ještě je nutné uhradit různé splátky závazků (úvěry, leasingy…) a pokud po tom všem podnikateli něco zůstane, je to jeho zisk, který má k dispozici. U právnické osoby, firmy, kde je často více společníků, je to s tím, jak se dostat k zisku, pro jednotlivé společníky podstatně složitější.
S rolí společníka ve firmě jsou spojeny určité povinnosti a závazky. Na druhé straně je s ní spojeno i právo na podíl na zisku firmy – pokud se tedy firmě podaří nějaký generovat. Sáhnout si na peníze z firemního zisku ale nejde jen tak. To, jakým způsobem se zisk z firmy může rozdělit mezi společníky a přesunout na jejich osobní účty, je regulováno zákonnými předpisy. Obecná pravidla při rozdělování zisku u obchodních společností stanovuje obchodní zákoník. Tam, kde to obchodní zákoník připouští, mohou být obecná pravidla upravena společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou či stanovami.

Nejprve je nutno rozhodnout

To, že společnost dosáhla zisku, ještě nezakládá právo společníků na svůj podíl z něj. Nejprve je nutno o rozdělení zisku rozhodnout – to činí valná hromada na základě mimořádné účetní závěrky. Návrh na rozdělení zisku musí být schválen do šesti měsíců od této účetní závěrky.
Než se tak stane, je zisk součástí vlastního kapitálu firmy. Valná hromada může se ziskem naložit i jinak, než že rozhodne o jeho rozdělení mezi společníky firmy. Může ho použít na vytvoření či doplnění rezervního fondu společnosti, může jím navýšit základní kapitál nebo ho může použít na úhradu ztrát. Od Nového roku v souvislosti s novým zákonem o obchodních korporacích už nejsou firmy povinné vytvářet rezervní fondy ze zákona – s výjimkou akciovek, pokud společnost koupí či získá vlastní akcie.

Když se dělí zisk

V případě, že valná hromada rozhodne o rozdělení zisku, náleží každému společníkovi takový díl zisku, jak velký je jeho podíl ve společnosti – pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Rozdělit si zisk mohou ale pouze tehdy, pokud tím nepřivedou firmu na mizinu. V případě, že by si výplatou podílů na zisku firma přivodila úpadek podle insolvenčního zákona, zisk být vyplacen nesmí. K výplatě zisku nelze použít základní kapitál firmy.
Podle nového zákona o obchodních korporacích je nově možné vyplácet podílníkům zálohy na výplatu podílu na zisku v průběhu roku, na základě tzv. mezitímní účetní závěrky (což je závěrka sestavovaná k jinému okamžiku, než ke konci rozvahového dne), která potvrdí, že nějaký zisk k rozdělení je. Pokud ale na konci roku řádná účetní závěrka existenci zisku nepotvrdí, musí společníci vyplacené zálohy na zisk vrátit.

Jak se daní zisk

Obvyklá forma výplaty podílu na zisku jsou peníze. Nově však firma může své podílníky vyplatit i jinak – v akciích nebo třeba i v naturáliích, pokud si tuto formu zisku dala do svých stanov.
Podíl na zisku je příjem podléhající dani – ačkoli celý firemní zisk byl už jednou zdaněn sazbou daně z příjmu právnických osob. Pokud je společníkem fyzická osoba, je její podíl před výplatou automaticky zdaněn 15% srážkovou daní. Tím je z daňového hlediska vše vyřízeno – žádné další daně už se neplatí, do daňového přiznání už se tyto podíly nepíší, neplatí se z nich ani odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *