Jak založit s. r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou obchodní společnosti v České republice. Podle statistik podniká prostřednictvím společnosti s ručením omezeným zhruba každý 35. podnikatelský subjekt v České republice. Důvodem obliby této právní formy je omezení rizika.

Ručení omezené

Zatímco fyzická osoba (a například také společník veřejné obchodní společnosti nebo kontemplář komanditní společnosti) ručí za závazky firmy celým svým majetkem, u společnosti s ručením omezeným ručí za své závazky celým svým majetkem pouze firma. Majetek firmy přitom může být – bez ohledu na velikost základního kapitálu – třeba i nulový. Jednotliví společníci společnosti s ručením omezeným pak (společně s nerozdílně) ručí pouze do výše nesplaceného vkladu. Ručí sice i ti, kdo už vklad splatili, stále však jen do výše oné nesplacené části. Velikost základního kapitálu u s. r. o. je zákonem stanovena na 200 000 Kč, je na dohodě společníků, jakou částkou se kdo na jeho splacení bude podílet. Okamžikem splacení základního vkladu tak zaniká i ručení jednotlivých společníků.

Základní kapitál

Společnost s ručením omezeným může mít až padesát společníků. Může být zároveň založena a vlastněna jen jediným člověkem. Minimální výši základního zapisovaného kapitálu stanoví zákon na 200 000 korun, každý ze společníků pak musí přispět ke splacení základního kapitálu vkladem minimálně ve výši 20 000 korun. Lze akceptovat i nepeněžitý vklad, např. v podobě nemovitosti či automobilu, v takovém případě je však nutné ocenění této vkladové položky soudním znalcem. Ten musí být nezávislý na společnících zakládané s. r. o. , takže ho navrhuje soud. Nepeněžitým vkladem zároveň nemůže být tak úplně cokoli, co má nějakou hodnotu – může jím být jen takový majetek, který souvisí s předmětem podnikání společnosti a lze ho tedy v budoucnu k tomuto účelu využít.

Zakládáme s. r. o.

Společnost je založena sepsáním společenské smlouvy mezi společníky. Tato smlouva musí mít podobu notářského zápisu. Pokud má firma jediného společníka, musí tento u notáře sepsat zakladatelskou listinu. V případě, že je více společníků, už ve společenské smlouvě si určí správce vkladů. Ten odpovídá za všechny vklady, než po faktickém vzniku společnosti (jejím zapsání do obchodního rejstříku) přejdou do majetku společnosti. Peněžité vklady je nutné složit na speciální účet. Potvrzení o složení vkladů na tento účet je součástí dokumentů potřebných pro zápis do obchodního rejstříku. Ve společenské smlouvě je také nutno stanovit, jak bude vymezena působnosti valné hromady, určit statutární zástupce a také způsob, jakým jednají za společnost – zda každý samostatně nebo zda musí jednat společně (to znamená, že na smlouvě, kterou za společnost uzavřou, musí být např. podpisy všech jednatelů).

Než firma vznikne

Sepsáním společenské smlouvy ale s. r. o. ještě nevzniká. Jako každá firma fakticky vznikne až zápisem do obchodního rejstříku. Než k němu dojde, musí být splaceny všechny nepeněžité vklady a nejméně 30 % z každého peněžitého vkladu, minimálně pak 100 000 korun. Zbytek peněz je nutné splatit nejpozději do pěti let od vzniku společnosti, společenská smlouva může určit i kratší dobu (delší ne). Pokud jde o s. r. o. s jediným společníkem, musí být peněžitý vklad splacen v plné výši ještě před zapsáním společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději tři měsíce od založení společnosti (tedy od sepsání společenské smlouvy či zakládací listiny).

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *