Rozvaha a výsledovka

Rozvaha a výsledovka patří k základním výkazům roční účetní závěrky. Zatímco ale výsledovka je dynamický typ výkazu, protože se týká tzv. tokových veličin (zobrazuje hodnoty za určité období), rozvaha je statická. Zobrazuje totiž hodnoty platné k určitému okamžiku (tzv. stavové veličiny).

Aktiva a pasiva

To je také hlavní funkcí rozvahy – podat přehled o stavu majetku firmy a její finanční situaci k určitému datu. Na majetek rozvaha nahlíží ze dvou různých pohledů. Jednak ho vnímá jako aktivum, něco, s čím daná firma může disponovat. Pořízení jakéhokoli kusu tohoto majetku ale musel někdo zaplatit – zdroje pro krytí jednotlivých druhů majetku (aktiv) pak představují pasíva. Aktiva tak reprezentují to, co daná firma vlastní. Pasíva pak říkají, kdo to zaplatil. Rozvaha tak podnikateli podává zprávu nejen o tom, jaký má majetek a v jakém složení, ale také to, jaký je poměr mezi jeho vlastním a cizím kapitálem, kterým je pořízení tohoto majetku kryto.

Tajemství bilanční rovnice

Principem, na kterém celá rozvaha stojí a padá, je předpoklad, že firma (či podnikatel-živnostník) nemůže mít víc majetku, než na jaký má zdroje. Jinými slovy – každý majetek musí mít své finanční krytí. Vždy proto musí být naplněna základní bilanční rovnice: Aktiva se vždy musí rovnat pasívům. Pokud financuje firma nákup majetku z vlastních zdrojů, projeví se v pasívech jako vlastní kapitál. Pokud si ale na nákup majetku vzala úvěr u banky, jde o cizí kapitál, protože tyto peníze musí podnik časem vrátit věřiteli. Rozvaha tak spolu s výsledovkou a výkazem cash-flow tvoří základ pro finanční analýzu – posouzení finančního zdraví podniku. Kromě bilanční rovnice, která je základním pravidlem pro úspěšné sestavení rozvahy (aktiva musí být rovna pasívům) platí ještě v rozvaze tzv. zlaté bilanční pravidlo, které říká, že stálá aktiva by měla být rovna vlastnímu kapitálu. Pokud tomu tak je, je to dobré znamení. Rozvaha také umožňuje zjistit hospodářský výsledek podniku. K jeho zjištění poslouží tato rovnice: Aktiva = pasiva bez zisku + zisk.

Jak se dělá rozvaha

Majetek se pro potřeby rozvahy posuzuje jak z hlediska aktiv, tak pasiv. Z pohledu aktiv jde o majetek uspořádaný podle svého složení. Třídí se na majetek dlouhodobý (stálá aktiva) a krátkodobý (oběžná aktiva). Stálá aktiva představují majetek, který firma drží déle než rok a který se postupně odepisuje (budovy, auta apod.) nebo se neodepisuje vůbec (pozemky, softwarové licence aj.), patří sem i dlouhodobý peněžní majetek (podíly, půjčky, cenné papíry). U oběžných aktiv pak jde o majetek krátkodobý, jako jsou zásoby (materiál, zboží apod.), pohledávky (míněny peníze, které má firma přislíbeny do budoucna od jiných, nikoli ty, které sama má někdy v budoucnu zaplatit) a krátkodobý finanční majetek (peníze, ceniny). Na straně pasiv se pak majetek uspořádává podle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen. Patří sem tak vlastní kapitál podnikatele, úvěry a závazky.
Rozvaha má dvě možné podoby. Obvyklá je tzv. T-forma, kdy se aktiva a pasiva zobrazují horizontálně ve dvou sloupcích – aktiva na levé straně, pasiva na pravé. Může mít ale i jednoduchou podobu, kdy jsou jednotlivé položky pod sebou.

Nejen na konci roku

Rozvaha na konci roku je pro některé firmy povinnou součástí účetní závěrky, jde však zároveň o dokument, který by neměli opomíjet ani ti, kdo tuto povinnost nemají. Nejde jen o formalitu, ale o účetní bilanci, která může ledacos napovědět. Nesestavuje se jen na konci účetního období. Sestavovat se může už při založení podniku – pak mluvíme o zahajovací rozvaze. Na počátku účetního období by se měla sestavovat počáteční rozvaha – dává přehled o majetku, který může podnik v následujícím období při své činnosti používat (a který zároveň může v průběhu této činnosti měnit svou formu). Na konci účetního období se pak sestavuje konečná rozvaha (ukazuje stav majetku po podnikání v daném období). Rozvahu je možné sestavovat i různě během účetního období – pak jde o tzv. meziroční rozvahy.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *