Tichý společník

Společník, který není „pravým“ společníkem. Zůstává v pozadí, anonymní. Tím, že se někdo stane tichým společníkem, nevstupuje do firmy, nevzniká nový právní subjekt – spíš tu vzniká určitý typ smluvního vztahu. Tichý společník vloží do firmy peníze –za to má nárok na podíl na zisku.

Dej vklad a mlč

Ono slovo „tichý“ v termínu „tichý společník“ odkazuje ke skutečnosti, že jde o subjekt, který se na rozdíl od skutečného společníka nijak přímo nepodílí (a ani nemůže podílet) na podnikání společnosti, v níž je tichým společníkem. Pouze do něj dává svůj finanční vklad. Za něj získává podíl na zisku. Nemá ale žádný podíl na rozhodovacích pravomocech – nemůže jednat za firmu, uzavírat smlouvy, řešit provoz firmy… zároveň ale pro něj z podnikání firmy, nevznikají žádné povinnosti vůči třetím osobám, v tomto ohledu je zcela „z obliga“. Navenek zůstává jeho jméno zcela „utajeno“ – není zapsán v obchodním ani živnostenském rejstříku, ani mu nevzniká povinnost registrovat se u finančního úřadu.
Tak docela mimo jakýkoli život firmy ale tichý společník přece jen není. Na chod firmy nemá žádný vliv, ale právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů týkajících se podnikání, do nějž vložil svůj vklad a také má nárok na stejnopis účetní závěrky. Ta je důležitá pro vypočítání podílu tichého společníka na zisku.

Způsob investice

Tiché společenství je jednou z možností, jak investovat do podnikatelského projektu. Investor přitom zůstává stranou, jen inkasuje zisky – pokud se daří. Pokud ne, podílí se naopak na případné ztrátě – ve stejné míře, jako se podílí na zisku. Vztah mezi investorem a firmou, do které dá svůj vklad, je do jisté míry vztahem věřitele a dlužníka. Pro podnikatele, který chce rozjet své podnikání a potřebuje kapitál, má nalezení tichého společníka jednu velkou výhodu – na rozdíl od bankovního úvěru tichý společník dostane svůj díl peněz jen tehdy, když se firmě daří, jinak nemá nárok na nic, naopak – nese na svých bedrech i část ztrát. To je jeho část rizika podnikání.

Vše podle zákona

Na tom mít ve svém podnikání „tichého společníka“ není nic nelegálního – ačkoli by se to mohlo nepoučenému kvůli anonymitě tohoto společníka ve firmě na první pohled zdát. Jde o regulérní smluvní vztah mezi podnikatelským subjektem a investorem. Upravuje ho § 673 až 681 obchodního zákoníku. Tichým společníkem může být fyzická i právnická osoba, která je smluvní stranou smlouvy o tichém společenství. Ve smlouvě se zaváže poskytnout podnikateli vklad v dohodnuté výši, podnikatel se v ní zase zavazuje vyplácet tichému společníkovi podíl na zisku. Smlouva o tichém společenství musí mít písemnou formu, jejím uzavřením nevzniká žádný nový podnikatelský subjekt. Tichý společník nemusí být podnikatelem ve smyslu obchodního zákona, smlouvu o tichém společenství však může uzavřít pouze s podnikatelským subjektem. Podnikatel může uzavřít smlouvy s více tichými společníky, musí mít však s každým samostatnou smlouvu. Mezi jednotlivými tichými společníky v takovém případě ale nevzniká žádný právní vztah, jako je tomu v případě klasických společníků ve firmě.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *